Transeuropæisk Transportnetværk (TEN)

Transeuropæisk Transportnetværk (TEN)

En fast Femer Bælt-forbindelse indgår som et betydende projekt i EU’s overordnede transeuropæiske netværk (TEN), der omfatter jernbaner, motorveje og energiforsyning. Ifølge Amsterdam-traktaten vil sådanne anlæg, såfremt de opfylder de specifikke finansieringskrav, kunne opnå TEN-status og dermed få del i EU´s finansielle instrumenter til TEN-projekter i form af bl.a. indskudskapital og favorable lånebetingelser. Effektive og moderne transeuropæiske transportnet erkendes at være af væsentlig betydning såvel for konkurrenceevne som vækst og dermed for beskæftigelsen i Europa generelt. Offentligt/privat partnerskab I en foreliggende rapport til Kommissionen er redegjort for, hvordan offentlige/private partnerskaber (OPP) med fordel kan bidrage til at fremskynde etablering af projekter i det transeuropæiske net. Et OPP er et partnerskab mellem på den ene side forskellige offentlige forvaltningsgrene og offentlige organer og på den anden side privatretlige juridiske personer. En afgørende faktor for, om et OPP gennemføres med succes, er fordelingen af projektets risici mellem den offentlige og den private del efter parternes evne til at forvalte og bære de pægældende risici, uden at det forstyrrer den økonomiske balance i projektet. Statsejet aktieselskab Erfaringerne viser, at det ved at kombinere erfaring og evner fra den offentlige og private sektor kan føre til særdeles vellykkede projekter. Kontorchef Jørn Holdt, Trafikministeriet, refererer til de gode resultater, der er opnået ved de store projekter på henholdsvis Store Bælt og Øresund. Begge projekter er bygget af statsligt ejede aktieselskaber, hvor staten står som garant for låneoptagelsen, og hvor selskaberne er underlagt privatretlig lovgivning. Det offentlige bærer den økonomiske risiko, men omkostninger som følge af forsinkelser eller uheld under projektets udførelse bæres af de private selskaber. På Øresund er såvel den danske som den svenske stat garanter. Det har betydet, at konsortiet har kunnet låne til lavere renter end de to stater hver for sig. En manglende statsgaranti for projektet ville have fordyret det betydeligt, idet en privat investor ikke ville kunne opnå de samme fordelagtige lån, som statsgarantien udløste. EU bidrag til finansiering Til den faste forbindelse over Øresund har EU ydet et bidrag til finansieringen på ca. 5 %. I EU-kommissionens planer for det transeuropæiske transportnet (TEN), indgår en fast Femer Bælt-forbindelse som et betydende projekt. Til finansieringen af det foreløbige analysearbejde, der har andraget ca. 80 millioner kr., har EU forløbig bidraget med 50 %. Såfremt der på basis af de foreliggende forundersøgelser træffes endelig beslutning om bygning af en fast Femer Bælt-forbindelse, må det forventes, at der på grund af forbindelsens prioritet, set i relation til det transeuropæiske transportnet, er betydelig mulighed for finansieringsstøtte fra EU til såvel evt. yderlige analyser som til anlægsfinansieringen. De regler og retningslinier, der ligger til grund for Kommissionens stillingtagen til finansieringsstøtte til TEN-anlæg, som det her omhandlede, er under revision. Der foreligger derfor mulighed for en finansieringsstøtte ud over de 5 % til dette betydende...