Miljøfordele ved fast Femer Bælt-forbindelse

Miljøfordele ved fast Femer Bælt-forbindelse...

Af Trafikministeriets resuérapport, marts 1999, vedrørende de miljømæssige konsekvenser ved en fast Femer Bælt-forbindelse fremgår, at den faste forbindelse kun vil give anledning til ubetydelige miljøproblemer. Miljøpåvirkningerne i det marine miljø i Femer Bælt er mindre ved en fast forbindelse end den virkning, der er fra færgedrift. En fast forbindelse vil yderligere medføre mindre energiforbrug og betyder i det hele taget mindre CO2-udledning end færgedriften. Mindre blokering og CO2 Ved etablering af en fast forbindelse er der, som følge af det dybe vand i Femer Bælt, ikke behov for bortgravning af materiale som kompensation for blokering for bropiller og pyloner, som det var tilfældet i Store Bælt og i Øresund. Modelberegninger viser, at blokering af strømningen ved tunnel og ved skråstagsbro er henholdsvis 0,1 og 0,3 %. Derimod kommer blokeringenseffekten hidrørende fra færgernes skruer ikke under 1 %, dvs færgedrift medfører op til 10 gange større blokering. Ved Transportrådets og Trafikministeriets konference den 13. januar 2000 udtalte fire ekspertgrupper deres vurdering af de forundersøgelser, som trafikministerierne i Danmark og Tyskland har fået udarbejdet, herunder bl.a. miljøundersøgelserne. Miljøeksperterne udtalte i deres kommentarer, at der medgår betydelig mere energi ved færgedrift end ved bilkørsel over en fast forbindelse. Den årlige CO2-udledning vil ved kørsel over en fast forbindelse blive nedsat med 250.000 ton i forhold til den CO2-udledning, der hidrører fra færgedrift. Betydelig miljøgevinst Set ud fra dette aspekt konkluderer miljøeksperterne, at en fast forbindelse generelt resulterer i en betydelig miljøgevinst. Hvad angår det marine miljø, konkluderer miljøeksperterne, at baseret på erfaringer fra brobyggerierne i Store Bælt og Øresund, og med støtte i foreliggende undersøgelser, synes en fast Femer Bælt-forbindelse ikke at medføre væsentlige negative effekter. Dette gælder uanset bygning af tunnel eller bro, når blot der tages hensyn til miløet i det endelige design. Miljøeksperterne udtaler videre, at de foretagne forundersøgelser vedrørende miljøet er tilstrækkelige. En principbeslutning om bygning af en fast forbindelse vil ikke kunne stoppes med henvisning til det forsigtighedsprincip, der skal lægges til grund i tilfælde, hvor der hersker tvivl om konsekvenserne. Ifølge miljøeksperterne brydes forsigtighedsprincippet ikke ved etablering af en fast Femer...